Km zīmju serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu km atzīmēm.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//km-signs?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
km Interesējošais ceļa kilometrs.
index Ceļa indekss.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objekts ar šādu struktūru:

Parametrs Skaidrojums
x LKS X koordināta vai WGS lon koordināta
y LKS Y koordināta vai WGS lat koordināta
km Pieprasītais kilometrs
index Pieprasītais ceļš
iso_code Valsts ISO kods

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//km-signs?index=A2&km=52

Atbilde:

{
  "x": "24.851159",
  "y": "57.144002",
  "km": "52",
  "index": "A2",
  "iso_code": "LVA"
}