Km zīmju serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu km atzīmēm.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//km-signs?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
km Interesējošais ceļa kilometrs.
index Ceļa indekss.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objekts ar šādu struktūru:

Parametrs Skaidrojums
x LKS X koordināta vai WGS lon koordināta
y LKS Y koordināta vai WGS lat koordināta
km Pieprasītais kilometrs
index Pieprasītais ceļš
iso_code Valsts ISO kods

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//km-signs?index=A2&km=52

Atbilde:

{
  "x": "24.851159",
  "y": "57.144002",
  "km": "52",
  "index": "A2",
  "iso_code": "LVA"
}